Het Dutch QSL Bureau (DQB) behandelt QSL-kaarten voor zover deze kaarten betrekking hebben op verbindingen gemaakt op frequenties welke aan de amateurdienst zijn toegewezen.
Dit betreft QSL-kaarten afkomstig van en/of bestemd voor radiozend- en geregistreerde luisteramateurs woonachtig in Nederland.

Wanneer de kaarten bestemd zijn voor leden zijn hieraan geen extra kosten verbonden. Met leden wordt hier bedoeld: houders van Nederlandse amateurradio-zendvergunning en geregistreerde luisteramateurs die lid zijn van VRZA en VERON.
Het DQB behandelt geen kaarten afkomstig van niet-leden van de VRZA of VERON woonachtig in Nederland.
Het DQB bureau staat onder toezicht van het landelijk bestuur van de VRZA en van het hoofdbestuur van de VERON.

Verzending QSL-kaarten.

Het DQB zendt QSL-kaarten, bestemd voor buitenlandse radiozend- of luisteramateurs, aan het QSL-bureau in het betreffende land, dat daarvoor in aanmerking komt.

Het DQB zendt QSL-kaarten bestemd voor een Nederlandse radiozend- of luisteramateur aan de Regio QSL-Manager (RQM) onder wiens regio zij/hij valt.

Ten behoeve van de QSL-service is Nederland verdeeld in 50 QSL-regio’s. Het DQB sorteert de QSL-kaarten bestemd voor Nederlandse zend- en luisteramateurs op regionummer. Daarna worden ze verzonden aan de RQM. Deze verzorgen, al dan niet met hulp van een of meer sub-RQM, de distributie naar de amateurs op de afdelingsbijeenkomsten in hun regio.
Soms is aan het QSL-regionummer nog een letter toegevoegd, ten behoeve van de lokale onderverdeling van de regio.

qslregio

De RQM stelt de radiozend- en luisteramateurs maandelijks in de gelegenheid QSL-kaarten in ontvangst te nemen en/of af te geven op de afdelingsbijeenkomsten in zijn/haar regio.
Radiozend- en luisteramateurs die van deze regeling geen gebruik kunnen of wensen te maken kunnen:
hun uitgaande kaarten voor eigen rekening rechtstreeks zenden aan het DQB
de voor haar/hem bestemde QSL-kaarten ontvangen, door er voor zorg te dragen, de betreffende RQM een aantal aan hem/haar geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppen in bezit heeft.

QSL-kaarten.

Door Nederlandse radiozend- en luisteramateurs aangeboden QSL-kaarten dienen in principe het formaat 90 x 140 mm te hebben.
De medewerking van zend- en luisteramateurs is nodig voor een snelle en efficiƫnte verwerking.
Zet altijd achter op de kaart, rechtsboven, in duidelijke blokletters de roepletters/luisternummer van het tegenstation en daaronder op kaart bestemd voor Nederlandse zend- en luisteramateurs, ook altijd het QSL-regionummer.
De aan te bieden QSL-kaarten moeten:

voor Nederlandse radiozend- en luisteramateurs op REGIONUMMER worden gerangschikt;
voor buitenlandse radiozend- en luisteramateurs op landsaanduiding (prefix), in alfabetische volgorde, te worden gerangschikt.

Adres van het Dutch QSL Bureau.

Dutch QSL-Bureau (DQB)
Postbus 330
6800 AH Arnhem
Nederland
Telefoon: (026) 442 67 60 -vragen naar DQB.