Tal van mogelijkheden

Je hebt het besloten, je wilt een zendamateur worden! Het radiozendamateurisme is een bijzondere en diverse hobby.
Met radioapparatuur kunt u alleen of in verenigingsverband contacten leggen met radiozendamateurs in Nederland en over de hele wereld.
Veel radiozendamateurs hebben op die manier een uitgebreide vriendenkring opgebouwd.
Als radiozendamateur kunt u zich richten op tal van toepassingen.

Een kleine selectie:

o Telefonie
Dit is de meest gebruikte toepassing. Via een microfoon stuurt u spraak de ether in.
o Morsetelegrafie
Dit is de oudste techniek om signalen via de ether over te brengen. Het is nog steeds de favoriete toepassing bij moeilijke verbindingen en lange-afstands verbindingen.
o Packetradio
Dit is een digitaal radionetwerk waarbij de radiohobby wordt gekoppeld aan de computerhobby.
Via een netwerk van digitale herhaalstations (‘nodes’) kunnen met kleine amateurzenders over grote afstanden berichten worden uitgewisseld.
o Radio Telex
Dit is een veel gebruikte techniek voor het uitzenden van radiobulletins.
Vroeger werden hiervoor vooral telexmachines gebruikt,maar steeds meer radiozendamateurs stappen over op de personal computer.
o Vossenjagen
Dit is een radiopeilwedstrijd,waarbij één of meer verborgen zenders opgespoord moeten worden.
o Amateurtelevisie
Radiozendamateurs kunnen via diverse televisietechnieken beelden over de hobby uitzenden.
o Amateursatellieten
Verbindingen worden gelegd via door radiozendamateurs ontworpen en gebouwde satellieten. Deze satellieten zijn al enige jaren in omloop.
o Meteoorscattering
Verbindingen worden gemaakt door gebruik te maken van de sporen die meteoren achterlaten bij hun verbranding in de atmosfeer.
o Maanreflectie
Hierbij wordt een verbinding tot stand gebracht door radiosignalen te laten weerkaatsen tegen het oppervlak van de maan.

De luisteramateur

Een goede manier om kennis te nemen van de wereld van het radiozendamateurisme is te beginnen als luisteramateur. Door te luisteren doet u ervaring op met de gebruikte procedures en leert u meer over de techniek van het radiozendamateurisme. Omdat u niet uitzendt,heeft u geen vergunning nodig. U kunt via QSL-kaarten aan radiozendamateurs laten weten dat u ze heeft ontvangen,en wat de kwaliteit van het ontvangen signaal was.
Bij de amateurverenigingen VERON en VRZA kunt u een luisternummer aanvragen, daarmee kunt u zich makkelijk identificeren. Nederlandse luisternummers beginnen met de lettercombinatie NL of PA.

Registratie noodzakelijk

Als radiozendamateur krijgt u de mogelijkheid om te experimenteren op radiogebied,om zelf uw apparatuur te bouwen en om bestaande apparatuur aan te passen.
Daarom wordt van u verwacht dat u over de nodige technische kennis beschikt,en dat u de regels kent die in het etherverkeer gebruikelijk zijn.
U mag andere gebruikers van de ether (zoals mede-radiozendamateurs maar bijvoorbeeld ook televisiezenders en luchtvaart) niet storen.
Op internationaal niveau zijn binnen de International Telecommunication Union,de ITU,regels opgesteld waaraan radiozendamateurs moeten voldoen.
Deze regels liggen op het gebied van de technische en operationele bekwaamheid.
Deze kennis wordt getest door examens.
Wanneer u een examen met goed gevolg heeft afgelegd,kunt u zich registreren bij Agentschap Telecom (AT)

Twee registratie vormen

Er zijn Twee registratie vormen:de N-registratie,en de F-registratie.
De N-registratie is de opstap voor de beginnende radiozendamateur,de F-registratie biedt u de meeste ruimte voor radio-experimenten.
Hieronder wordt ingegaan op de mogelijkheden die de registratie u bieden,vervolgens wordt ingegaan op de examens en de exameneisen.

N-registratie

Met een N-registratie,ofwel de ‘Novice’,mag u experimenteren en radioverbindingen maken in de 2-meterband (144 –146 MHz) en de 70-centimeterband (430 –440 MHz),en ook beperkt op de 40,20 en 10 meterband.
Het toegestane vermogen van de zender is 25 watt.

F-registratie

De F-registratie biedt u de meeste mogelijkheden.
U mag op alle amateurbanden uitzenden,zoals op de kortegolf.
Hierop zijn wereldwijde verbindingen mogelijk.
Er geldt een toegestaan zendvermogen van 400 watt voor de 70-centimeterband,de 2-meterband en vanaf de 10-meterband (30 MHz en lager).
Voor de overige amateurbanden geldt een toegestaan zendvermogen van 120 watt.
U mag gebruik maken van alle uitzendtechnieken.

Exameneisen

De exameneisen verschillen per registratie categorie.
Uiteraard gelden voor de F-registratie de meest uitgebreide exameneisen.
De examens hoeven niet in volgorde te worden afgelegd.
U kunt dus bijvoorbeeld meedoen aan de examens voor de F-registratie zonder dat u in het bezit bent van een N- registratie.

Exameneisen voor N-registratie

Om een N-registratie te kunnen aanvragen,moet u het examen ‘Radiotechniek en voorschriften II’met goed gevolg afleggen.
De vereiste kennis van de techniek is ten opzichte van de F-registratie beperkt.
Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen met 3 antwoordkeuzes.
Hiervan moet u er minimaal 29 goed beantwoorden.

Exameneisen voor F-registratie

Voor de F-registratie is het examen ‘Radiotechniek en voorschriften I’een vereiste.
Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen met 4 antwoordkeuzes.
Hiervan moet u er minimaal 35 goed beantwoorden.

Voorbereiden op examens

Om radiozendamateur te worden,hoeft u geen technische vooropleiding te hebben,maar zo’n opleiding kan de studieduur wel verkorten.
De landelijke amateurverenigingen VERON en VRZA en het opleidingsinstituut Dirksen geven cursusboeken uit en verzorgen opleidingen.
Zij kunnen u ook informeren over cursussen en studiemateriaal.
Ook op onze site kunt u reeds een proefexamen maken.

Agentschap Telecom

Hiervoor is al aangegeven dat de registraties worden verleend door de Agentschap Telecom (AT).
Het Agentschap Telecom valt tegenwoordig onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. In Nederland is het AT verantwoordelijk voor het beheer van het gehele frequentiespectrum.
Het AT wijst etherfrequenties toe, draagt zorg voor standaardisatie van telecommunicatie-apparatuur, stelt regels voor het gebruik van het frequentiespectrum,en controleert of deze regels worden nageleefd.

Inspectie

Het AT oefent inspectie uit bij de gebruikers van de ether.
Dit gebeurt door middel van controle op communicatie apparatuur die bij de vergunninghouders aanwezig is.
In samenwerking met onder meer het Openbaar Ministerie houdt het AT zich daarbij bezig met de bestrijding van illegale handelingen.
Daarnaast vindt geregeld controle plaats bij de leveranciers van telecommunicatie-apparatuur.
Keuringen worden steekproefsgewijs uitgevoerd, of naar aanleiding van klachten.

Toezicht

Ook houdt het AT toezicht op het gebruik van de frequenties.
Regelmatig controleert het AT of de juiste frequenties worden gebruikt en of de gedragsregels in acht worden genomen.

bron (er gaat een wereld voor U open uitgave AT.)